top of page

Grupo wwww.idlmultitouch.c

Público·32 miembros
Elnsvine Michelle
Elnsvine Michelle

Interna Medicina Prezentacije
Interna medicina prezentacije


Interna medicina prezentacije
Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine, kao što su endokrinologija, gastroenterologija, hematologija, kardiologija, pulmologija, nefrologija, angiologija, reumatologija, poremećaji prehrane i metabolizma, infektologija, onkologija i neurologija. Interna medicina bavi se proučavanjem, sprečavanjem i lečenjem bolesti unutrašnjih organa čoveka (bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća i dr). Cilj predmeta Interna medicina je da studentima omogući upoznavanje sa uzrocima koji dovode do oboljenja unutrašnjih organa, kliničkim manifestacijama, dijagnostičkim metodama i terapijskim pristupima.


Download: https://arfesztishi.blogspot.com/?gd=2w2ZIi


Način rada i prezentacije
Nastava iz interne medicine se odvija kroz predavanja, vežbe, seminare, kliničku praksu i klinički staž. Predavanja su namenjena za sticanje teorijskih znanja iz oblasti interne medicine. Vežbe su praktični deo nastave koji se sprovodi u malim grupama studenata na klinikama i odeljenjima interne medicine. Na vežbama studenti uče o anamnezi, fizikalnom pregledu, laboratorijskim i instrumentalnim metodama dijagnostike i lečenja bolesnika sa internističkim oboljenjima. Seminari su oblik nastave koji podrazumeva aktivno učešće studenata u diskusiji o određenoj temi iz interne medicine. Klinička praksa je deo nastave koji se odvija na klinikama i odeljenjima interne medicine u toku četvrte i pete godine studija. Studenti imaju priliku da učestvuju u radu timova lekara koji zbrinjavaju bolesnike sa različitim internističkim problemima. Klinički staž je deo nastave koji se odvija na klinikama i odeljenjima interne medicine u toku šeste godine studija. Studenti rade pod nadzorom mentora na izradi završnog diplomskog rada koji se odnosi na neku temu iz interne medicine.


Prezentacije su važan deo nastave iz interne medicine jer omogućavaju studentima da pokažu svoje znanje i veštine u prikazivanju i analizi slučajeva iz interne medicine. Prezentacije se mogu raditi individualno ili u grupama. Prezentacije se obično sastoje od sledećih elemenata: • Uvod - uvodni deo prezentacije u kojem se predstavlja tema, cilj i plan prezentacije. • Anamneza - istorija bolesti pacijenta koja sadrži podatke o glavnom simptomu ili problemu, trajanju i toku bolesti, ranijim bolestima i lečenjima, porodičnoj anamnezi, socijalnoj anamnezi i alergijskoj anamnezi. • Fizikalni pregled - sistematski pregled pacijenta koji obuhvata opšti status, vitalne funkcije, pregled kože i sluzokože, pregled glave i vrata, pregled grudnog koša (srca i pluća), pregled abdomena, pregled urogenitalnog sistema, pregled ekstremiteta i pregled nervnog sistema. • Laboratorijske i instrumentalne analize - rezultati laboratorijskih analiza krvi, urina, likvora i drugih telesnih tečnosti, kao i rezultati instrumentalnih metoda kao što su elektrokardiogram, rendgen, ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca, endoskopija i druge. • Dijagnoza - zaključak o vrsti i stepenu bolesti na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda i laboratorijskih i instrumentalnih analiza. • Terapija - plan lečenja pacijenta koji uključuje farmakološku terapiju (vrstu, dozu i način primene lekova), ne-farmakološku terapiju (dijetu, režim, fizikalnu terapiju i druge mere), hiruršku terapiju (indikacije, vrstu i tok operacije) i praćenje efekata terapije. • Prognoza - procena ishoda bolesti i mogućih komplikacija na osnovu dijagnoze i terapije. • Zaključak - sažetak glavnih nalaza i poruka prezentacije. • Literatura - spisak izvora koji su korišćeni za izradu prezentacije.
Prezentacije se mogu raditi u različitim formatima, kao što su PowerPoint, Prezi, Google Slides i druge. Prezentacije se trebaju prilagoditi vremenu koje je predviđeno za njihovo izlaganje i publici kojoj su namenjene. Prezentacije se trebaju pratiti govornim izlaganjem koje je jasno, precizno, zanimljivo i pristojno. Prezentacije se trebaju završiti otvaranjem diskusije sa publikom i odgovaranjem na eventualna pitanja.


Udžbenici i literatura
Za pripremanje ispita iz interne medicine korisni su sledeći udžbenici i literatura: • Harrison's Principles of Internal Medicine. 20th edition. McGraw-Hill Education. 2018. • Kumar and Clark's Clinical Medicine. 10th edition. Elsevier. 2020. • Oxford Handbook of Clinical Medicine. 10th edition. Oxford University Press. 2017. • Davidson's Principles and Practice of Medicine. 23rd edition. Elsevier. 2018. • Interna medicina. Priručnik za studente medicine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2019.
Osim ovih udžbenika i literature, za pripremanje ispita iz interne medicine korisni su i drugi izvori informacija, kao što su časopisi, internet stranice, video materijali i druge prezentacije iz interne medicine.


Zaključak
Interna medicina je veoma obimna i dinamična grana medicine koja zahteva stalno učenje i usavršavanje. Prezentacije su jedan od načina da se studenti upoznaju sa raznovrsnim temama iz interne medicine i da pokažu svoje znanje i veštine u prikazivanju i analizi slučajeva iz interne medicine. Prezentacije se trebaju raditi kvalitetno, profesionalno i kreativno, uz poštovanje etičkih principa medicine.


Reference: • [Interna medicina Wikipedija]Interna medicina prezentacije


Interna medicina prezentacije
Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine, kao što su endokrinologija, gastroenterologija, hematologija, kardiologija, pulmologija, nefrologija, angiologija, reumatologija, poremećaji prehrane i metabolizma, infektologija, onkologija i neurologija. Interna medicina bavi se proučavanjem, sprečavanjem i lečenjem bolesti unutrašnjih organa čoveka (bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća i dr). Cilj predmeta Interna medicina je da studentima omogući upoznavanje sa uzrocima koji dovode do oboljenja unutrašnjih organa, kliničkim manifestacijama, dijagnostičkim metodama i terapijskim pristupima.


Način rada i prezentacije
Nastava iz interne medicine se odvija kroz predavanja, vežbe, seminare, kliničku praksu i klinički staž. Predavanja su namenjena za sticanje teorijskih znanja iz oblasti interne medicine. Vežbe su praktični deo nastave koji se sprovodi u malim grupama studenata na klinikama i odeljenjima interne medicine. Na vežbama studenti uče o anamnezi, fizikalnom pregledu, laboratorijskim i instrumentalnim metodama dijagnostike i lečenja bolesnika sa internističkim oboljenjima. Seminari su oblik nastave koji podrazumeva aktivno učešće studenata u diskusiji o određenoj temi iz interne medicine. Klinička praksa je deo nastave koji se odvija na klinikama i odeljenjima interne medicine u toku četvrte i pete godine studija. Studenti imaju priliku da učestvuju u radu timova lekara koji zbrinjavaju bolesnike sa različitim internističkim problemima. Klinički staž je deo nastave koji se odvija na klinikama i odeljenjima interne medicine u toku šeste godine studija. Studenti rade pod nadzorom mentora na izradi završnog diplomskog rada koji se odnosi na neku temu iz interne medicine.


Prezentacije su važan deo nastave iz interne medicine jer omogućavaju studentima da pokažu svoje znanje i veštine u prikazivanju i analizi slučajeva iz interne medicine. Prezentacije se mogu raditi individualno ili u grupama. Prezentacije se obično sastoje od sledećih elemenata: • Uvod - uvodni deo prezentacije u kojem se predstavlja tema, cilj i plan prezentacije. • Anamneza - istorija bolesti pacijenta koja sadrži podatke o glavnom simptomu ili problemu, trajanju i toku bolesti, ranijim bolestima i lečenjima, porodičnoj anamnezi, socijalnoj anamnezi i alergijskoj anamnezi. • Fizikalni pregled - sistematski pregled pacijenta koji obuhvata opšti status, vitalne funkcije, pregled kože i sluzokože, pregled glave i vrata, pregled grudnog koša (srca i pluća), pregled abdomena, pregled urogenitalnog sistema, pregled ekstremiteta i pregled nervnog sistema. • Laboratorijske i instrumentalne analize - rezultati laboratorijskih analiza krvi, urina, likvora i drugih telesnih tečnosti, kao i rezultati instrumentalnih metoda kao što su elektrokardiogram, rendgen, ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca, endoskopija i druge. • Dijagnoza - zaključak o vrsti i stepenu bolesti na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda i laboratorijskih i instrumentalnih analiza. • Terapija - plan lečenja pacijenta koji uključuje farmakološku terapiju (vrstu, dozu i način primene lekova), ne-farmakološku terapiju (dijetu, režim, fizikalnu terapiju i druge mere), hiruršku terapiju (indikacije, vrstu i tok operacije) i praćenje efekata terapije. • Prognoza - procena ishoda bolesti i mogućih komplikacija na osnovu dijagnoze i terapije. • Zaključak - sažetak glavnih nalaza i poruka prezentacije. • Literatura - spisak izvora koji su korišćeni za izradu prezentacije.
Prezentacije se mogu raditi u različitim formatima, kao što su PowerPoint, Prezi, Google Slides i druge. Prezentacije se trebaju prilagoditi vremenu koje je predviđeno za njihovo izlaganje i publici kojoj su namenjene. Prezentacije se trebaju p


Acerca de

¡Te damos la bienvenida al grupo! Puedes conectarte con otro...
bottom of page